top of page

אפוטרופסות על גוף ו/או רכוש

לעתים אנו מוצאים עצמנו במצב שבו מעולם לא רצינו להיות בו, מצב שבו בריאות הורינו (או של אדם אחר אשר אנו אוהבים), מידרדרת ומצבם הגופני ו/או הנפשי לקוי ועלינו לטפל בהם מכיוון שהם כבר לא מסוגלים לעשות זאת בעצמם. למצב דברים זה נוצר כלי האפוטרופסות.

מינוי אפוטרופוס משמעו מינוי ילדיו של אדם שכבר לא מסוגל יותר לטפל בעצמו כאפוטרופוסים עליו, על ידי בית המשפט.

האפוטרופוסים יחליט/ו במקום אותו אדם אהוב ולמענו, בכל עניין הנוגע לגופו ו/או רכושו מכיוון שהוא כבר לא יכול לעשות זאת בעצמו.

האפוטרופוס החדש יפעל תחת פיקוח משרד האפוטרופוס הכללי במהלך כל שנה ושנה ויהיה עליו לדווח על ההוצאות וההכנסות של ההורה.

אנו מטפלים בתיקי אפוטרופסות, בין אם תרצו רק בעזרה בהנפקת צו המינוי לאפוטרופוס ו/או בטיפול רציף בהגשת הדוחות למשרד האפוטרופוס הכללי. אנו כאן כדי להקל עליכם בבירוקרטיה.

bottom of page