top of page

ירושות וצוואות

ברגע שאדם צבר נכס/ים עליו להחליט בחייו מה ייעשה עמם לאחר שילך לעולמו.

לכן נוצר בחוק הכלי של "ירושה לפי דין" המפרט את אופן חלוקת הנכס/ים למשפחתו של אותו אדם אם לא השאיר צוואה.

להבדיל, ישנו כלי נוסף הקרוי "צוואה". מהי צוואה? זהו מסמך אשר בא לקבוע חלוקה מיוחדת לפי רצונו של אותו האדם ולא לפי הקבוע בחוק הירושה.

לאחר שאדם הלך לעולמו, על משפחתו לחלק את רכושו באמצעות אחד מהכלים הללו. אם ניסח אדם צוואה על בני משפחתו לקיים את צוואתו, וזאת ע"י הנפקת צו קיום צוואה במשרד רשם הירושות, או לחילופין אם לא השאיר צוואה יונפק צו ירושה לפי דין.

במשרדנו נוכל לנסח לכם את הצוואה שתרצו, כדי לדאוג שנכסיכם יישמרו לפי רצונכם. כמו כן, נייצג אתכם אם תזדקקו חו"ח להנפקת צו ירושה לפי דין או צו קיום צוואה.

bottom of page