top of page

שכירות מוגנת

בניגוד לשכירות בלתי מוגנת, שכירות מסוג זה נדירה הרבה יותר.

במקורה, נולדה שכירות זו לפי חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972.

בעבר, הכניסו בעלי נכסי מקרקעין לנכסיהם "דיירים מוגנים" בתמורה לסכום כסף אשר מכונה "דמי מפתח". אלו שוכרים אשר לא ניתן לפנות אותם מהנכס כל עוד הם משלמים את דמי השכירות שעליהם סוכם בהסכם השכירות המקורי ואף לא להעלות להם את דמי השכירות מעבר לאמור בחוק. זו שכירות מחמירה מאוד כלפי בעל הנכס.

הסיכוי שמישהו, בזמנים מודרניים אלו, יסכים להשכיר נכס מקרקעין בשכירות מוגנת הינו אפסי. מה שכן קורה היום הוא שחרור הנכסים אשר הושכרו בשכירות מוגנת והחזרתם לבעלים. כיצד זה קורה?

במרבית המקרים, בעל הנכס מציע לדייר המוגן הצעה של סכום כסף למטרת סיום השכירות המוגנת וכנגד התשלום בפועל החזקה בנכס חזרה מוחזרת לבעלים.

כאשר הבעלים של הנכס והדייר המוגן מגיעים להסכמה שכזו תפקידנו להכין את ההסכם ולדאוג שההסכם יקבל אישור של פסק דין בבית המשפט.

bottom of page